wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
  • ANCON Andrzej Jania
    NIP: 852-112-78-42

  • E-mail:biuro@eko-park.com
  • Telefon91 421 10 53
    693 407 588
  • Fax91 421 10 53
  • Godziny działania sklepuPN-PT: 8.00 - 16.00
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Bestsellery

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Właścicielem sklepu Internetowego www.eko-arkady.pl jest ANDRZEJA JANIA, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ANCON ANDRZEJ JANIA (miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Sarnia 24, 71-777 Szczecin) wpisaną do CEIDG Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8521127842, REGON 810149442, adres poczty elektronicznej: biuro@eko-park.com.

1.2.Sklep Internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, z wyłączeniem konsumentów.

1.3.Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i wprowadzania zmian.

1.4.Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

PRODUKT – przedmiot ruchomy dostępny w Sklepie Internetowym będącym przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.eko-arkady.pl

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

REGULAMIN – niniejszy dokument Sklepu Internetowego.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – ANDRZEJ JANIA, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ANCON ANDRZEJ JANIA (miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Sarnia 24, 71-777 Szczecin) wpisaną do CEIDG Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8521127842, REGON 810149442, adres poczty elektronicznej: biuro@eko-park.com.

UMOWA SPRZEDAŻY – jest to umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – jest to usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE – jest to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

USŁUGOBIORCA – jest to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej. 


2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.W Sklepie Internetowym dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Zamówienia.

2.1.1.Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków: (1 krok) po wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (2 krok) kliknięciu pola „Potwierdź zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami i informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y oraz ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. 

2.2.Korzystanie z Usług Elektronicznych Usługodawcy przez Usługobiorcę jest darmowe.

2.2.1.Korzystanie z Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.3.Wymagania techniczne niezbędne do działania systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1.Komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2.Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3.Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

2.3.4.Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

2.3.5.Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

2.5.Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania wszystkich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści mających charakter bezprawny.


3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.Ogłoszenia, reklamy, prezentacje, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne  i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają  ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3.Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą pojawić się w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4.Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

3.4.1.W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia przez Klienta.

3.4.2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.5.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.1.2., wyświetlenie informacji o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


4.SPOSÓB  PŁATNOŚCI

4.1.Sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności: 

4.1.1.Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank: BANK ZACHODNI WBK S.A.
Numer rachunku: 35 1500 1722 1217 2009 6044 0000.


5.KOSZT, TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

5.1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

5.1.1.Przesyłka kurierska.

5.1.2.Przesyłka paletowa.

5.2.Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.3.Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym. Koszty uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są dodatkowo na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa”.

5.4.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 28 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

5.4.1.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


6.ROZWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1.Zarówno Usługodawca jak i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6.2.Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.


7.REKLAMACJE

7.1.      Reklamacje Produktu: zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.

7.2.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

7.2.1.   Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eko-park.com lub pisemnie na adres: ANCON Andrzej Jania ul. Sarnia 24, 71-777 Szczecin.

7.2.2.   Zalecane jest podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.2.3.   Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.2.4.   Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.8.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

8.1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

8.2.W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego sposobu płatności  przez Klienta oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.3.Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

8.4.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.

8.5.Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do czasu uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

8.6.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.7.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.8.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.


9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2.Zmiana Regulaminu:

9.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw oraz zmiany formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

9.2.2.Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

9.2.3.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.2.4.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

9.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4.Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl